អនុក្រឹត្យស្តីពីការដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា

ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ rathanak