សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិលើកទី២ ស្តីពីការពង្រឹងយន្តការបញ្ជូនជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្ស