ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក៏ដូចជា រាជរដ្ឋាភិបាល តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ អតីតមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជនជានិច្

ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក៏ដូចជា រាជរដ្ឋាភិបាល តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ អតីតមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជនជានិច្ច ហើយដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាព អតីតមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជនថែមមួយកម្រិត រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យលេខ ៤៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពី ការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន៕

 

ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ១៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ rathanak